1. Czy mając już uprawnienia na wózek widłowy, mogę sobie zrobić uprawnienia UDT.
Tak. Mając uprawnienia na wózki jezdniowe, uprawnienia UDT można zrobić w dowolnym momencie w naszych ośrodkach szkoleniowych JGL Logistics. Należy zgłosić się do nas z posiadanymi już uprawnieniami.

2. Jakie uprawnienia potrzebuje aby móc obsługiwać wózki wysokiego składowania tak zwane boczne.
Na wózek boczny potrzebne są uprawnienia z zakresu kat. IWJO - jeśli operator jest podnoszony z ładunkiem do góry lub IIWJO – jeśli operator siedzi w kabinie na dole. Do obsługi wózków jezdniowych w kat. IWJO, potrzebne są uprawnienia UDT, które otrzymuje się po pozytywnie zdanym egzaminie UDT – egzamin ten jest obowiązkowy.

3. Na które urządzenia mogę zdobyć uprawnienia UDT w Waszym ośrodku JGL Logistics.
Nasz ośrodek prowadzi kursy i szkolenia na: - wózki jezdniowe kat. IIIWJO, IIWJO, IWJO, - podesty ruchome kat. IP, - żurawie hds kat. IIŻ, - suwnice kat. IIS i IS. Na wszystkie te urządzenia jest wymagany obowiązkowy egzamin UDT, po którym kursant otrzymuje państwowe uprawnienia UDT (Urząd Dozoru Technicznego). Wyjątkiem są tutaj wózki jezdniowe kat. IIWJO, gdzie egzamin UDT nie jest obowiązkowy.

4. Czy zaświadczenia kwalifikacyjne wydane w innym kraju UE są uznawane przez UDT?
Tak. Urząd Dozoru Technicznego uznaje kwalifikacje nabyte w innych krajach Unii Europejskiej.

5. Co mam zrobić, jeżeli zgubiłem lub skradziono mi uprawnienia UDT i zaświadczenia ukończenia kursu, czy mogę uzyskać duplikaty tych dokumentów?
Jeżeli sytuacja dotyczy uprawnień wydanych przez ośrodek szkoleniowy, należy skontaktować się z ośrodkiem, gdzie odbywało się szkolenie i był zdawany egzamin wewnętrzny. Duplikat uprawnień zostanie wydany odpłatnie.

Jeżeli sytuacja dotyczy zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Duplikat jest wydawany na pisemną prośbę zainteresowanego. W tym celu należy zgłosić się do placówki UDT, gdzie zostały wystawione uprawnienia.

Za wystawienie duplikatu zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT pobiera opłatę w wysokości 65,00 zł - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014 poz. 1675), wydanym na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy o dozorze technicznym.

6. Czy uprawnienia - zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób obsługujących urządzenia techniczne objęte dozorem jest równoznaczne z certyfikatem?
Nie. Osoby, które zajmują się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych, mają w obowiązku posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, potwierdzającego umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Zaświadczenie kwalifikacyjne jest bezterminowe i wydawane w postaci plastikowej karty.

Wzór legitymacji UDT – uprawnienia na podesty ruchome IIWJO. Legitymacja UDT IIWJO

Wzór legitymacji UDT – uprawnienia na podesty ruchome IWJO. Legitymacja UDT IWJO

Wzór legitymacji UDT – uprawnienia na podesty ruchome IS. Legitymacja UDT IS

Wzór legitymacji UDT – uprawnienia na podesty ruchome IP. Legitymacja UDT IP

Wzór legitymacji UDT – uprawnienia na podesty ruchome IIŻ. Legitymacja UDT IIŻ

Certyfikat to dokument, który wydawany jest na potrzeby osób, które chcą potwierdzenia swoich kompetencji np. ze względu na chęć podjęcia pracy zagranicą. Certyfikaty są wydawane na podstawie posiadanych wcześniej uprawnień - zaświadczenia kwalifikacyjnego lub równolegle z zaświadczeniem.

7. Ukończyłem kurs obsługi urządzeń transportu bliskiego organizowany przez firmę szkoleniową. W jaki sposób mogę uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi tych urządzeń?
Aby uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzenia transportu bliskiego (np. wózki widłowe, suwnice, podesty ruchome, żurawie hds, a także innych objętych Dozorem Technicznym) wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, należy ukończyć stosowny kurs i złożyć w Ośrodku szkoleniowym lub w oddziale UDT - wniosek o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.

Ważne: samo zaświadczenie o ukończeniu szkolenia nie uprawnia do obsługi urządzeń transportu bliskiego, należy zdać odpowiedni egzamin.

8. W jakiej formie są wydawane uprawnienia - zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego?
Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych, Urząd Dozoru Technicznego wydaje, tylko w formie kart plastikowych.

9. Czy uprawnienia UDT są ważne we wszystkich krajach UE?
Uprawnienia wydawane przez UDT, są ważne tylko na terenie Polski. Poza granicami Polski obowiązują przepisy danego państwa.

10. W jaki sposób mogę uzyskać uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego w języku angielskim?
Urząd Dozoru Technicznego może wydać uprawnienia do obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego również w języku angielskim.
Aby takie uprawnienia otrzymać w należy zgłosić się do placówki UDT, który wcześniej wydał uprawnienia i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

11. Jak można uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne UDT dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne?
Aby uzyskać uprawnienia do wykonywania zawodu operatora urządzeń transportu bliskiego należy do właściwego oddziału UDT lub do ośrodka szkoleniowego prowadzącego szkolenia UDT, złożyć wniosek „o sprawdzenie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych". Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.udt.gov.pl w zakładce: Dozór techniczny/kwalifikacje osób. Z chwilą złożenia wniosku należy uiścić opłatę skarbową, która obecnie wynosi 152 zł.
Następnie zostaje wyznaczony termin egzaminu kwalifikacyjnego, składającego się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Po pozytywnie zdanym egzaminie UDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne. Zaświadczenie jest wydawane bezterminowo w formie plastikowej karty.

12. Czy jest możliwość uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego w jęz. niemieckim?
Nie. Urząd Dozoru Technicznego nie wydaje uprawnień jęz. niemieckim.

13. W jaki sposób otrzymam zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, po zdanym pozytywnie egzaminie na obsługę wózków widłowych?
Po zdaniu z pozytywnym wynikiem egzaminu, wydawane zaświadczenie kwalifikacyjne, jest wysyłane pocztą przez UDT, lub ośrodek szkolący, na wskazany przez kursanta we wniosku adres. Możliwy jest też odbiór osobisty uprawnień, bezpośrednio w ośrodku w którym odbyło się szkolenie i egzamin.

14. Jak mogę rozszerzyć zakres moich kwalifikacji na urządzenia transportu bliskiego?
W celu rozszerzenia zakresu kwalifikacji należy złożyć w wybranym oddziale UDT lub ośrodku szkoleniowym prowadzącym kursy UDT, wniosek o sprawdzenie kwalifikacji podając nowy zakres kwalifikacji, o które się ubiegamy. Wniosek można pobrać ze strony: www.udt.gov.pl, w zakładce Dozór techniczny/kwalifikacje osób.

Back To Top